Категория A2 - Автошкола Купандолски ДупницаКатегория А2  дава право на управление на мотоциклети с мощност , която  не превишава  35kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава  0,2 kW/kg..
Изисквания:

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 трябва:
- Да има навършени не по-малко от 18 години, като при започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца.
Необходими документи:
Копие от диплома за завършено минимум основно образование.
Снимка
Копие от лична карта
Свидетелство за управление на МПС минимум категория В /ако притежават такова/.

Курсът за придобиване на правоспособност категория А2 е разделен на две части теоретично и практическо обучение:

Теоретично обучение:
- При придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;
- За лица, които не притежават  правоспособност от категория В  – теоретичното обучение е в размер на 36 часа „Безопасност на движението” и 4 часа „Общо устройство на мотоциклета

Практическо обучение:
Практическото обучение включва 20 учебни часа управление на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента.

Забележка:
- Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1 по-малко от две години, преминават обучение, което обхваща 14 учебни часа от модул ПО “Управление на МПС”, и полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.
- Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1 не по-малко от две години, преминават обучение, което обхваща 7 учебни часа от модул ПО “Управление на МПС”, и полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.

Изпит за категория А2 :
Изпита за категория А2 се състои от 2 части:
- Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ /ако не притежава категория В/
- Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.
След успешното изпълнение на изпитните елементи, изпита продължава в градски условия.

Продължителност на курса за категория А2 е около 20 дни.