Купандолски | Учебен център автошкола Дупница

Карта за квалификация на водача Дупница

Учебен център „Купандолски“ – Дупница провежда курсове за обучение на водачи за придобиване на „карта за квалификация на водача“ – Карта на водача.

Карта за квалификация на водача трябва да притежават всички водачи на МПС, за чието управление се изисква свидетелство от категории и подкатегории С1, С1+Е, С, С+Е, D1, D1+Е, D и D+E за извършване на обществени превози или превози за собствена сметка в и извън страната.

карта за квалификация на водача

Карта за квалификация на водача трябва да притежават всички водачи на МПС, за чието управление се изисква свидетелство от категории и подкатегории С1, С1+Е, С, С+Е, D1, D1+Е, D и D+E за извършване на обществени превози или превози за собствена сметка в и извън страната.

Курс за начална квалификация

Курс за начална квалификация преминават водачи, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство:- от подкатегории D1, D1+E и категории D или D+E – след 10.09.2008 г.; – от подкатегории C1, C1+E и категории C или C+E – след 10.09.2009 г. /наредба 41, ал. …. т…./

Пълен курс на обучение:

Пълния курс е с продължителност минимум 280 часа, от които са предвидени минимум 20 часа за управление на автомобил от съответната категория. Част от обучението по управление може да се извършва на специална площадка, оборудвана със съоръжения, които имитират различни пътни и атмосферни условия.Изисквания към водачите: – за кат. С и С+Е – навършени 18 години; – за кат. Д и Д+Е – навършени 21 години.Водачи, които имат свидетелство за професионална компетентност за превоз само на пътници или само на товари, преминават обучение в рамките на 70 часа, само по теми, които са специфични за новата квалификация.

Ускорен курс на обучение:

Продължителността на ускорения курс е минимум 140 часа, от които 10 часа – за управление на автомобила от съответната категория.Изисквания към водачите: – за кат. С и С+Е – навършени 21 години; – за кат. Д и Д+Е – навършени 23 години. Когато водачът има свидетелство за професионална компетентност за превоз само на пътници или само на товари, преминава обучение в рамките на 35 часа, само по теми, които са специфични за новата квалификация Курсове за периодично обучениеПериодичното обучение е за водачи, които са придобили правоспособност за управление на МПС съответно:- от подкатегории D1, D1+E и категории D или D+E – преди 10.09.2008г.; – от подкатегории С1, C1+E и категории C или C+E – преди 10.09.2009 г.Периодичното обучение се извършва :– преди изтичането на срока на валидност; – ако е изтекъл срокът на валидност; – ако водачът не е упражнявал професията си продължително време. Продължителността на курса е 35 часа, от които 5 часа за управление на автомобила от съответната категория.Обучението се извършва на отделни модули, като всеки модул е минимум 7 часа (обучението може да се извършва в 5 поредни съботи).Картата за квалификация на водача е с валидност 5 години.

Изпити

Изпитът е теоретичен и се състои от две части:
Първа част :Индивидуален тест от 60 въпроса с избор на верен отговор от няколко възможни. Времето за решаване е 60 минути. За успешно издържали се смятат тези, които са отговорили правилно на повече от 50 въпроса.


Втора част :Явяват се само издържалите Първа част. Индивидуален тест с 20 отворени въпроса с посочване на отговор и допълнително решаване на два казуса, които са общи за цялата група. За успешно издържали се считат тези, които са отговорили правилно на минимум 15 въпроса и са получили не по- малко от 60% от точките, предвидени за правилен отговор на казусите.Тези, които са получили положителна оценка само на отворените въпроси от втората част, следващият път се явяват само на казуси.
Всеки кандидат, успешно положил изпита, получава Свидетелство за професионална компетентност. На негова база кандидата подава заявление по образец до Министъра на транспорта за издаване на Карта за квалификация на водача на МПС.
Kурсовете за начална подготовка на водачите за превоз на пътници и товари са задължителни за всички водачи, придобили правоспособност след 10.09.2008 г. за кат D, D+Е. Останалите, “стари” водачи ще трябва да се явяват на периодично обучение, за да получат своята карта за квалификация.


Изискванията на Директива 2003/59 на ЕС, касаещи квалификацията на професионалните водачи на МПС са регламентирани в наредба 41/04.08.2008г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация.
Наредба 41/04.08.2008 г. е обнародвана в “Държавен вестник” на 19 август 2008г. (бр.73), и е в сила от 10.07.2008г.